Ændringer og berigtigelser af spildevandsplanens indhold

Af hensyn til kommunens oplysnings- og indberetningspligt til flere offentlige databaser, er det vigtigt at spildevandsplanen løbende opdateres for fejl og mangler og ligeledes for de tillæg, der måtte blive vedtaget i planperioden.

Spildevandsplanen og tillæggene hertil er politisk behandlet og vedtaget og kan ikke ændres uden fornyet politisk behandling, offentlig høring og vedtagelse.

Dog kan redaktionelle præciseringer og åbenlyse fejl og mangler rettes uden politisk behandling.

Følgende ændringer og berigtigelser kan ske administrativt:

  • Ajourføring af status fra plan hvis ændringen sker som opfølgning på gennemførte tiltag beskrevet i spildevandsplanens plandel
  • Angivelse af allerede eksisterende fællesprivate spildevandsanlæg, som ikke er kendt ved spildevandsplanens vedtagelse. Det kræver dokumentation for at der er tale om et fællesprivat spildevandsanlæg og ændringen skal være anerkendt af de omhandlede ejendomme.
  • Tilføjelse af allerede eksisterende udløb, som ikke er kendt ved spildevandsplanens vedtagelse samt afledte oplandsændringer
  • Opdeling af afgrænsning af kloakområder uden ændring af kloake-ringsformen, når dette sker med henblik på en mere præcis indberetning til PULS.
  • Ændring af spildevandsplanens indhold, når dette sker for at ajourføre spildevandsplanen i forhold til faktiske konstaterbare forhold
  • Ændring af spildevandsplanens indhold, der er en følge af en konkret domstolsafgørelse, f.eks. i en strid om den gældende kloakeringsty-pe
  • Ajourføring af vand- og stofmængder, når opdaterede tal foreligger. Gælder ikke opdatering af stof- og vandmængder som udløser krav om nye tilladelser m.v.

Følgende berigtigelser kan ske administrativt efter en forudgående partshøring, hvor ingen af parterne gør indsigelse:

  • Berigtigelse af kloakeringsprincip for parceller på baggrund af oplysninger om stik, tilslutningsbidrag m.v. F.eks. fra status, som separatkloakeret til spildevandskloakeret.
  • Berigtigelse af angivelse af ejerskab til ledninger, bygværker og udløb, når der foreligger dokumentation for dette.

Berørte parter som følge af berigtigelser i spildevandsplanen skal orienteres skriftligt med rimelig mulighed for at gøre indsigelser.

Gør parterne indsigelser er sagen ikke omfattet af ovenstående administrationspraksis.