Offentlige, private og fællesprivate kloakker

Det samlede afløbssystem består, foruden af forsyningens kloakker, også af fællesprivate og private kloakker.

Funktionen af private og fællesprivate kloakker er også vigtig for det samlede spildevandssystem.

Offentlig kloak

Ved offentlige spildevandsanlæg forstås anlæg, hvor forsyningen har ansvaret for drift og vedligeholdelse. Inden for fastlagt opland i spildevandsplanen er det som udgangspunkt kloakforsyningen, der står for etablering, drift og vedligeholdelse af ledninger m.v. frem til skel.

Private kloakker

Grundejere er inden for egen matrikel forpligtet til, for egen regning, at bekoste udførelse og vedligeholdelse af ledninger på egen grund.

Fællesprivate kloakker

Private kloakker der betjener mere end én ejendom kaldes for fællesprivate kloakker. Disse skal være ejet af et fællesskab af grundejere.

Fællesprivate kloakker er enten kloakker der ligger uden for ejer-/ejendommenes grundgrænser eller kloakker der er beliggende på ejendomme med brugerrettigheder for naboejendomme. Ejerne har ansvaret for drift og vedligeholdelse af disse anlæg efter nedskrevne regler, som oftest servitutter tinglyst på de enkelte ejendomme.

Kortlægningen af kloakanlæg med andet ejerskab er endnu ikke helt fuldført. Der kan således også fremadrettet være behov for at fremsøge servitutter eller kendelser på ejendomme, hvis der opstår tvivl om ejerskabet.

For regler om offentlig overtagelse af private kloakanlæg se gældende betalingsvedtægt for forsyningen.

Veje og jernbaner

Vejafvanding er vejeejers ansvar. Vejbrønde, stikledninger m.v. hører til vejanlægget og vejejeren er således ejer og ansvarlig for vejafvandingsanlægget (rist, brønd og stikledning) frem til tilslutningspunktet til forsyningens system.

I veje, hvori der ligger offentlige regnvands- eller fællesledninger, er vejafvandingen normalt tilsluttet den offentlige hovedledning i vejen ved grenrør eller påhug. Forsyningen har da ansvaret for hovedledningen i vejen.

I veje uden offentlige regnvands- eller fællesledninger fortsætter vejejers ansvar og vedligeholdelsespligt frem til tilslutningspunktet eller udledning til recipient.

Selvom forsyningen i udgangspunktet ikke har ansvar for afvandingsanlæg fra offentlige eller private vejanlæg/jernbaner indtil tilslutning på spildevandsforsyningens anlæg, uanset om området ligger inden for/uden for spildevandsplanens oplande, kan der opstå tvivlsspørgsmål om ejerforhold. Anlæg anlagt af forsyningen forbliver således forsyningens ansvar medmindre andet er aftalt, ligesom ændringer i oplandsstatus ikke direkte påvirker ejerforhold uden yderligere aftale.