Kommunens og forsyningens roller

Halsnæs Kommune er både myndighed for og ejer af Halsnæs Forsyning. Halsnæs Forsyning er et moderselskab for fem underselskaber med egen bestyrelse, herunder Halsnæs Spildevand A/S, hvor spildevandsforsyningsselskabets aktiviteter er samlet.


Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune er tilsynsmyndighed i relation til miljøbeskyttelsesloven og miljømålsloven, og er samtidig ansvarlig for planlægning på spildevandsområdet, herunder eventuelle revisioner af spildevandplanen eller tillæg.

I forhold til selskabet vil det være kommunen, der legalitetsgodkender forsyningens takster og det vil være kommunen der stiller garanti overfor evt. lån, som forsyningen måtte optage.

Som myndighed overfor Halsnæs Forsyning har Halsnæs Kommune rollen som tilsynsførende og kan udstede påbud, hvis spildevandsanlægget ikke fungerer teknisk, miljømæssigt og hygiejnisk forsvarligt. Som myndighed er det også Halsnæs Kommune, der udsteder tilladelser til udledning og nedsivning af spildevand.

Halsnæs Kommune er ledningsejer af kommunens egne anlæg, f.eks. ved afvanding af og udledning fra kommunale veje. Denne rolle som ledningsejer er Halsnæs Forsyning uvedkommende, medmindre der er indgået aftaler med Halsnæs Forsyning om drift af disse ledningsanlæg.

Halsnæs Kommune er ansvarlig for, at der er etableret tømningsordninger for ukloakerede ejendomme, og det er kommunens ansvar, at disse ordninger drives og afregnes. Halsnæs Kommune har dog uddelegeret ordningerne til Halsnæs Forsyning, der får udgifterne ved drift af ordningerne dækket via de bidrag, der i medfør af ordningerne betales af de omfattede ejendomme i henhold til betalingsvedtægten for Halsnæs Forsyning.

Halsnæs Kommune er også myndighed overfor private og fællesprivate spildevandsanlæg på linje med myndighedsrollen overfor Halsnæs Forsyning. Halsnæs kommune har ved aftale uddelegeret opkrævningen af statens afgifter på spildevand til forsyningen for ukloakerede ejendomme.


Halsnæs Forsyning

Efter vandsektorloven står Halsnæs Forsyning for drift og ejerskab af tidligere kommunale spildevandsanlæg. Halsnæs Forsyning står derfor for anlæg og drift af offentlige spildevandsanlæg.

Halsnæs Forsyning står for at gennemføre de af spildevandplanens aktiviteter, der målretter sig mod de offentlige spildevandsanlæg. Det skal dog bemærkes, at Halsnæs Forsyning ikke har handlepligt overfor aktiviteter og indsatser, bort set fra aktiviteter, der omfatter spildevandsforsyningen i de vedtagne forsyningsområder, f.eks. ved byggemodninger og nykloakeringer i det åbne land m.v.

Spildevandsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Halsnæs Kommune og Halsnæs Forsyning, og derfor er aktiviteterne beskrevet i spildevandsplanen udtryk for et sammenfald af interesser mellem kommunen og forsyningen. Økonomien forbundet ved aktiviteterne er afstemt med forsyningens økonomi. Spildevandsplanen er dermed fuldt finansieret, men med forbehold for at der kan opstå uforudsete udfordringer for forsyningen, ændret lovgivning, ændret kommuneplanlægning mv. som kan betyde, at akti-viteter udskydes til efter planperioden.