Indsatser i planperioden

Med Spildevandsplan 2022-2032 er der målsætning om at begrænse den miljømæssige belastning ved overløb.

Der vil i første del af planperioden være et særligt fokus på Hundested i forbindelse med indsatsen beskrevet i afsnittet om Hundested by. Udover at afhjælpe oversvømmelser i byen, har indsatsen her også det overordnede formål at få nedbragt overløbene fra pumpestationen på det tidligere Hundested renseanlæg.

Sideløbende sker der en prioritering af indsatsen på øvrige overløb. I første del af planperioden vil forsyningen i samarbejde med kommunen derfor udarbejde et samlet overblik over overløbene, samt en handlingsplan for håndtering. Fremgangsmåden har til formål først og fremmest at begrænse uhensigtsmæssige overløb, dvs. indsatserne skal udføres på baggrund af en miljømæssig og økonomisk prioritering.

Halsnæs Forsyning vil løbende og systematisk gennemgå alle overløbsbygværker og de tilhørende oplande, med henblik på at kalibrere den hydrauliske model. Med den hydrauliske model kan det for hvert overløbsbygværk beregnes, hvor stor udledningen teoretisk set er. På den måde kan den relative belastning fra hvert overløbsbygværk sammenlignes. Prioriteringen af indsatsbehovet vil også bero på målinger og analyser af overløbsvandets sammensætning, så der foreligger robust basisviden for overløbsmængder og koncentrationer.

Virkemidler til begrænsninger af overløb er beskrevet i Miljøstyrelsens rapport: Virkemidler overfor punktkilder, senest opdateret i 2019.