Klimatilpasning for spildevand

Klimaforandringer betyder, at der fremover vil optræde mere og kraftigere nedbør i Danmark. Prognoserne forudsiger, at fremtidens vejr vil blive vådere, med mere regn om vinteren og flere ekstremhændelser. Øget nedbør samt stigende havvandstand vil få konsekvenser for kloaksystemet og måden regn- og spildevand håndteres på i Halsnæs Kommune. Vandet vil ikke alene komme i form af vand fra havet og nedbør, som lægger sig på overfladen, men også komme fra kloakker, der ikke kan følge med de store vandmængder, eller nedefra i form af en generel forhøjelse af grundvandsstanden.

Klimatilpasning er et naturligt og væsentligt hensyn i forbindelse med kommunens planlægning, mens det til enhver tid er borgernes ansvar at beskytte deres ejendomme mod vandskader.

Serviceniveauet forpligtiger Halsnæs Forsyning til at dimensionere nye kloakker, således borgerne oplever det fastsatte serviceniveau. Halsnæs Forsyning er ligeledes forpligtiget til på sigt at eksisterende kloakoplande lever op til serviceniveauet. Klimatilpasning for forsyningen er således et spørgsmål om at fremtidssikre afløbssystemet.

Ved årsskiftet 2020-2021 trådte reviderede regler i kraft om spildevandsforsyningsselskabers mulighed for at deltage i og udføre supplerende tiltag på klimatilpasning. De supplerende klimatilpasningstiltag omfatter tiltag på konkrete projekter finansieret helt eller delvis af Halsnæs Forsyning der reducerer skadesomkostningerne fra tag- og overfladevand, som selskabet har ansvar for at håndtere. Det vil sige, at forsyningen kan deltage i blandt andet vandløbsprojekter og vejprojekter mv.

Med Spildevandsplan 2022-2032 giver Halsnæs Kommune Halsnæs Forsyning mulighed for at foretage supplerende klimatilpasningstiltag for at reducere de samfundsmæssige konsekvenser forårsaget af kraftige regnhændelser efter spildevandsbekendtgørelsen § 6, stk. 5 og som nævnt i omkostningsbekendtgørelsens § 3, stk. 4, nr. 2 og iht. serviceniveaubekendtgørelsen.