Tilstanden af målsatte vandområder

Tilstanden for målsatte vandområder i Halsnæs Kommune er vurderet i basisanalyserne for gældende planperiode i udkast til basisanalyse for vandområdeplaner 2021-2027.

I basisanalyserne beskrives den aktuelle tilstand i vandløb, søer, grundvand og kystvande ved brug af tilstandsklasser på baggrund af fastlagte indikatorer, kvalitetselementer, med fastsatte værdier for miljømålet god tilstand. For vandløb, søer, grundvand og kystvande klassificeres den økologiske tilstand inden for tilstandsklasserne: Høj, god, moderat, ringe eller dårlig.

I Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland fremgår de nuværende planlagte indsatser, som er udpeget af staten. Når de kommende vandområdeplaner 2021-2027 offentliggøres, vil kommunen om nødvendigt indarbejde tiltag på spildevand gennem tillæg til spildevandsplanen.