Kloaksystemet

Det offentlige afløbssystem i Halsnæs Kommune afspejler kommunens historie og kommunens sammensætning af helårsbeboelse, sommerhuse, industri, institutioner mv., der alle har forskellige behov for afledning af spildevand.

I de ældre dele af de større byområder Hundested, Frederiksværk, Kregme, Ølsted og Vinderød er der fælleskloakeret. Omkring de gamle bycentre ved Hundested og Frederiksværk samt i Torup midtby er der i forbindelse med byudvikling og kloakering etableret separatkloak.

Det offentlige afløbssystem til spildevand i Halsnæs Kommune består af cirka 550 km ledninger, hvori spildevandet løber og pumpes via 583 pumpestationer og 12 udligningsbassiner inden spildevandet når kommunens to renseanlæg.

Det offentlige afløbssystem til separeret regnvand udledes gennem cirka 67 km ledninger, 11 pumpestationer og 18 regnvandsbassiner til nærmeste recipient.

Derudover er der to private renseanlæg til håndtering af husspildevand, og der lægges med planen op til etablering af endnu et i den kommende nye bydel, Hvideland i Torup. Spredt over hele kommunen findes fællesprivate anlæg til håndtering af tag- og vejvand.

Kloaksystemet har en alder på op til 70 år for de ældste kloakker. Den gennemsnitlige alder udgør ca. 40-60 år, da størstedelen af kloakkerne er etableret i perioden 1960-1980.

Tilstanden af kloakkerne er derfor præget af den relative høje alder, men er grundlæggende i god stand. Kloakken mangler dog enkelte steder kapacitet for at kunne håndtere de stigende mængder af regn- og spildevand. Halsnæs Forsyning følger udviklingen i tilstanden ved TV-inspektioner.

Det fremgår af DANVAs statistikker for forsyningerne, at Halsnæs Forsyning i 2015 fornyede ca. 1 % af kloaknettet, hvilket i 2015 var på niveau med gennemsnittet af forsyningerne. De store investeringer i nedlægning af renseanlæg har betydet, at fornyelsesgraden i 2019 var ca. 0,3%.