Retningslinjer for fortætning i byer

I byområder bliver nye huse bygget, nye rekreative pladser etableres og boligejere anlægger carporte og terrasser. Denne proces kaldes fortætning og betyder over tid, at der sammenlagt ledes mere og mere regn- og spildevand til forsyningens kloakledninger i de fælles- og separatkloakerede oplande.

Fortætningen giver tilsammen med klimaforandringer i fremtiden en øget belastning af forsyningens eksisterende kloakledninger med risiko for flere overløb og visse steder udfordringer med at aflede regnvand fra ejendomme tilsluttet forsyningens kloakker.

Halsnæs Kommune har derfor valgt, at der i fremtidige tilslutningstilladelser kan sættes en grænse for, hvor meget der uforsinket må ledes til forsyningens kloakledninger. Konkret betyder det, at man i fremtidige tilslutningstilladelser i separat- og fælleskloakerede områder, f.eks. i forbindelse med byggesager, skal leve op til en afløbskoefficient. Det vil sige, at ikke alt regnvand fra matriklen må ledes uforsinket til forsyningens kloakker, hvis det areal, hvorfra ejendommen afleder regnvand, samlet overstiger en given procentdel af matriklens samlede areal.

Det er kommunens vurdering, at en sådan administrationspraksis vil medvirke til, at færre oplever gener i forbindelse med regnskyl inden for kommunens serviceniveau.

Hvis ejendommens samlede afledning overstiger den tilladte afløbskoefficient, kan det overskydende regnvand enten nedsives på egen grund, eller regnvandet fra matriklen skal forsinkes til ejendommes tilladte afløbskoefficient i overensstemmelse med forsyningens dimensioneringsgrundlag.

De fleste ejendomme vil formentlig ikke have behov for at forsinke regnvand. Retningslinjen er møntet på ejendomme med ønske om særlig stor afledning, herunder virksomheder, der ønsker at anlægge fast belægning på hele ejendommens areal eller boligejere, der ønsker at anlægge særlig store carporte og terrasser. Disse ejendomme vil ikke miste deres afledningsret, men må i erkendelse af at kloakforsyningens regnvands- og fællessystemer i mange områder har en begrænset kapacitet – bidrage til fælles-skabet ved at forsinke regnvandet inden udledning eller nedsive på egen grund, hvor det er muligt. Bemærk, at nedsivning af tag- og overfladevand kræver en nedsivningstilladelse.

Administrationspraksis er fremadrettet, og vil træde i kræft ved ombygnin-ger, tilbygninger, nye terrasser og opførsel af nyt hus m.v. samt nye oplande. 

Praksis for fastsættelse af afløbskoefficient

Afløbskoefficienten fastsættes med udgangspunkt i det vejledende kort over afløbskoefficienter, der tilnærmelsesvis afspejler afløbskoefficienterne, som de er i dag. Ved at tage udgangspunkt i det vejledende kort fastholdes derved den nuværende belastning af afløbssystemet, dog med en vejledende afløbskoefficient på 30% for boligområder og 60% for erhvervsområder.

Afløbskoefficienten vil altid i den konkrete sag fastsættes efter en konkret vurdering af behovet for forsinkelse.

I regnestykket over arealer, der afleder til forsyningens kloak, indgår alle arealer, herunder tagvand, vand fra terrasser, indkørsler og parkeringspladser.

Den vejledende af afløbskoefficient, der på kortet er opgivet som en procentdel af ejendommen, der må aflede regnvand uforsinket til kloakken, vil i tilfælde af behov for forsinkelse omregnes til en maksimal udledning i liter per sekund. For ældre afløbssystemer, vil kommunen benytte 130 l/s/ha for fællessystemer og 100 l/s/ha for separatkloakerede områder, mens der for nye anlæg vil benyttes den aktuelle dimensioneringspraksis.

Eksempel

I et tænkt eksempel ønsker en parcelhusejer at bygge et nyt hus, og bygger derfor et hus på 200 m2 og en carport med befæstet areal på 130 m2.

Parcelhusgrunden er 900 m2 og ligger i et ældre, fælleskloakeret område med en maksimal afløbskoefficient på 0,3.

Det nye hus samt carport giver aktuel afløbskoefficient på 0,37 og ejendommen må derfor forsinke sit regnvand eller nedsive regnvandet, hvis muligt.

Den maksimale udledning til afløbssystemet vil være 3,51 l/s. Ejendommen kan således sætte en begrænsning på sin afledning til fællessystemet på 3,51 l/s via f.eks. en vandbremse, og anlægge en forsinkelsesmulighed for det opstuvede vand. Alternativt kan ejendomme anlægge en faskine til de 60 m2, der overskrider maksimal udledning.

Statisk kort