Indsatser i planperioden

Opfyldelse af kommunens målsætning for badevandskvaliteten er et resultat af spildevandsplanens øvrige indsatser. Følgende indsatser forventes at få en positiv effekt på badevandskvaliteten:

  • Kloakering af sommerhusområder ved Maglemosegrøften
  • Indsatser generelt, der er medvirkende til begrænsning af overløb fra afløbssystemet
  • Forbedret rensning af spildevand fra ukloakerede ejendomme

Målsætning om fortsat udmærket badevandskvalitet vil i planperioden indgå i kommunens og Halsnæs Forsynings prioritering af indsatser, ligesom indsatser med risiko for forringelse af badevandskvaliteten ikke vil blive gennemført.