Påbud om forbedret rensning i det åbne land

Konstaterer Halsnæs Kommune, at en spildevandsløsning i områder med fastsatte renseklasser ikke renser efter mindstekrav, udsteder kommunen påbud om forbedret rensning.

På baggrund af registreringen af afløbsforholdene på de enkelte ejendomme, fastlægger Halsnæs Kommune hvilke ejendomme, der skal påbydes en bedre rensning.

Hvor udledningen sker til de af staten målsatte vandområder, er det faktum, at udledningen sker til vandområdet direkte eller indirekte, nok til, at der kan påbydes forbedret rensning. Kommunen skal således ikke dokumentere, hvor stor påvirkningen er fra den enkelte ejendom.

Et nyere nedsivningsanlæg lever op til alle renseklasser. Ejendomme med gamle sivebrønde lever ikke op til standarder for nye nedsivningsanlæg.

Ejendomme med udledning, der er beliggende i oplande hvor der er fastlagt en renseklasse, skal opfylde de krav til rensningen, der stilles som følge af den fastlagte renseklasse.

Halsnæs Kommune kan ligeledes påbyde forbedret rensning til ejendomme beliggende uden for Miljøstyrelsens renseklasser, hvis Halsnæs Kommune vurderer, at der optræder uhygiejniske forhold eller sker væsentlig miljøpåvirkning fra spildevandsanlægget.

Ved modtagelse af påbud

Inden kommunen meddeler påbud til grundejerne, varsles dette i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Herefter meddeles det endelige påbud om forbedret rensning.

Halsnæs Kommune bestræber sig på at meddele påbud til ét område ad gangen af hensyn retsfølelsen hos de berørte ejendomme.

Samtidig med påbuddet skal de berørte lodsejere have tilbud om kontraktligt medlemskab af Halsnæs Forsyning efter bestemmelserne i Betalingsloven, hvorved dele af ansvar for etablering og drift af anlæg i visse tilfælde overgår til forsyningsselskabet.

I påbuddet vil lodsejernes blive vejledt om processen og oplyst om vigtige deadlines, herunder tidsfristen for opfyldelse af påbuddet samt ansøgning om afgang til hjælpeordning. Tidsfristen vil typisk være lang - over et år.

Grundejer kan søge kommunen om adgang til en hjælpeordning efter bestemmelserne i Bekendtgørelse om afdragsordninger. Adgangen til hjælpeordningen afhænger af indkomst. Ved adgang til hjælpeordningen opnås forlængelse af fristen til mindst tre år, samtidig med at forsyningen er skal udarbejde et uforpligtende tilbud fra om, at selskabet på dine vegne etablerer det til opfyldelse af afgørelsen nødvendige på din ejendom mod, at du afdrager prisen over en årrække.

Hvis et påbud ikke efterleves, kan kommunen kræve, at det ulovlige forhold bringes til ophør. Sker dette ikke, kan kommunen indgive politianmeldelse.