Tilslutningspligt

Byrådet fastlægger i spildevandsplanen med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven, om en ejendom skal kloakeres. Herefter er der tilslutningspligt, når forsyningen har ført stik frem til skel og der er etableret mulighed for tilslutning. Byrådet afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført.

Ved tilslutning afledes spildevandet fra ejendommen til det offentlige kloaksystem mod betaling af tilslutningsbidrag og årligt vandafledningsbidrag.

Forsyningen opkræver tilslutningsbidrag, så snart der er ført stik frem til skel og muligheden for tilslutning foreligger. At regne fra tidspunktet for fysisk tilslutning af selve ejendommen, opkræves vandafledningsbidrag i henhold til forsyningens betalingsvedtægt.

Tilslutningen til offentlig kloak skal foretages af en autoriseret kloakmester. Erklæring fra autoriseret kloakmester, samt målfaste tegninger over kloakforholdene på egen grund, skal fremsendes til kommunen som dokumentation for tilslutning.

Generel udsættelse af tilslutning ved nyere anlæg

Halsnæs Kommune er indstillet på at udsætte den generelle tilslutningspligt for ejendomme, der har et nyere anlæg til nedsivning eller udledning af spildevand.

For at kunne søge om udsættelse for tilslutning af kloak kræves der, at ejendommen har en gyldig tilladelse for etablering af et privat spildevandsanlæg (f.eks. samletanke, nedsivning med sivedræn eller minirenseanlæg), og som er under 20 år gammelt.

Udsættelsen gælder indtil 20 år efter det private spildevandsanlæg er etableret. Efter udløb af udsættelsen skal ejendommen være tilsluttet offentlig kloak.

Udsættelsen gælder ikke tilslutningsbidraget, der skal falde så snart mulighed for tilslutning foreligger.

Adgang til hjælpeordning

Grundejer kan søge kommunen om adgang til en hjælpeordning efter bestemmelserne i Bekendtgørelse om afdragsordninger. Adgangen til hjælpeordningen afhænger af indkomst.

Ved adgang til hjælpeordningen opnås ret til at tilslutningsbidraget først skal betales, når den fysiske tilslutning til kloakken sker, en udsættelse af tilslutningspligten samtidig med at forsyningen skal udarbejde et uforpligtende tilbud på en afdragsordning for udgifter forbundet med tilslutningen. Vilkårene for afdragsordningen er fastsat i bekendtgørelsen, herunder løbetid og renter.

Det er kommunens pligt at vejlede og orientere om mulighederne.

Indefrysning

Grundejere, der har nået folkepensionsalderen eller modtager folkepension, førtidspension, delpension eller invaliditetsydelse kan i mange tilfælde få indefrosset deres udgifter i forbindelse med tilslutningen og anlæg af kloak på egen grund. 

Mulighed for indefrysning er uafhængigt af husstandens indkomst, men det er et krav, at der er friværdi i huset samt, at ejer er den primære anvender af boligen eller fritidsboligen. Reglerne for låneoptag er fastsat i grundskyldslåneloven.