Overløb

I de fælleskloakerede oplande, hvor spildevand og regnvand ledes i samme ledningsanlæg, kan det under større regnskyl være nødvendigt at aflede en del af vandet i kloaksystemet urenset til den nærmeste recipient.


Dette gøres for at undgå, at kloaksystemet under regn bliver overbelastet, med risiko for, at vandet stuver op i kloakken til f.eks. terræn eller kældre. Aflastningerne sker via overløbsbygværker, der er forsynet med rist og skumkant. Ved nogle af overløbsbygværkerne er der desuden tilsluttet et sparebassin, hvor vandet i belastede situationer ledes til bassinet i stedet for direkte til recipienten. Når der igen er plads i kloaksystemet, kan vandet fra bassinet ledes tilbage i kloakken.
Halsnæs Forsyning har 26 overløbsbygværker på fællessystemet, der leder vandet via 23 udløb til recipient. Nogle af overløbene har fælles udløb.


Overløbsbygværkerne betragtes som en del af afløbssystemet og overløbe-ne er således kontrollerede overløb, men bidrager negativt til miljøtilstan-den i recipienterne. Det er dog ikke mængden af overløbsvand, der er ene-ste betydende faktor. Overløbsvandets sammensætning kan være mere eller mindre fortyndet og recipienten kan være mere eller mindre robust, ligesom der kan være særlige interesser tilknyttet, f.eks. badevand.


Miljøstyrelsen har taget initiativ til, at overløb fra fælleskloakerede systemer kortlægges, og at der udarbejdes tiltag til at reducere disse i regi af statens vandområdeplaner.