Grundvand

Tilstanden for grundvandsforekomster i Halsnæs Kommune er vurderet indgående i Vandområdeplanerne 2015-2021.

Den kemiske tilstand i den sydlige del af kommunen er vurderet at være overvejende ringe, og dette gør sig også gældende i området ved Hundested og Lynæs. Den centrale del af kommunen, omkring Frederiksværk, Asserbo og Melby, er vurderet at have en overvejende god kemisk tilstand. Der er et mindre område omkring Tømmerup, hvor den kemiske tilstand er angivet som ukendt.

Den kvantitative tilstand for grundvandsforekomster i Halsnæs er vurderet at være overvejende ringe i den sydlige del af kommunen, op til Frederiksværk. I den nordlige del af kommunen fra Frederiksværk og ud til Hundested, er den kvantitative tilstand vurderet at være overvejende god.

For begge tilstande gælder, at der er et miljømål om god tilstand. Desuden er det angivet i vandområdeplanerne, for både kvalitativ tilstand og kemisk tilstand, at målopfyldelsen er udskudt til efter d. 22. december 2021.

Spildevandsplanen har en begrænset indflydelse på målopfyldelsen for grundvand. Kommunen har i den forgangne planperiode inddraget - og vil i den nugældende planperiode inddrage - hensynet til grundvandets sårbarhed i sine afgørelser indenfor spildevandsområdet.