Kystvande

Omkring Halsnæs Kommune er der i den nuværende vandområdeplan målsatte kystvande: Kattegat, Ydre Isefjord og Ydre Roskilde Fjord.

Alle de målsatte kystvande har en målsætning om god økologisk og kemisk tilstand. Tilstanden af kystvandene er senest vurderet i Vandområdeplanerne 2015-2021.

  • Ydre Roskilde Fjord har ringe økologisk tilstand og ikke god kemisk tilstand.
  • Ydre Isefjord har moderat økologisk tilstand og god kemisk tilstand.
  • Den kystnære del af Kattegat langs Nordsjællands kyst har moderat økologisk tilstand og ikke god kemisk tilstand.

Overskridelser af miljøkvalitetskravet i fisk for kviksølv og BDE (bromerede diphenylethere) giver anledning til en ikke-god kemisk tilstand i Ydre Roskilde Fjord. For Kattegat er det overskridelser af miljøkvalitetskravet for benz(a)pyren i muslinger, som giver anledning til ikke-god kemisk tilstand.

I vandområdeplanen for 2015-2021 for kystvande er der ikke angivet indsatsbehov for Kattegat ved Halsnæs, men der er angivet et indsatsbehov for reduktion af udledning af kvælstof på 32,6 tons til Isefjord og 10,5 tons for Roskilde Fjord.
Halsnæs Forsyning har i tidligere planperiode ophørt med at udlede renset spildevand fra Hundested og Ølsted. Spildevandet er ført til Melby Renseanlæg, hvor rensningen er bedre og samtidig er udledningerne flyttes til Kattegat, som er en mere robust og ikke målsat recipient. Omlægningen forventes at have haft en positiv effekt på den økologiske tilstand af Ydre Isefjord.