Læsevejledning

Spildevandplan 2022-2032 er en digital plan, der skal øge tilgængeligheden og læsbarheden for borgerne. De indbyggede kortfunktioner gør det bl.a. nemt at finde de forhold, der gælder for de enkelte ejendomme.

Planen består af interaktive kort med nuværende og fremtidige kloakoplande samt øvrige oplysninger som placering af renseanlæg, udløb m.v.

Teksten er bygget op over ni overskrifter:

  • Indledning med politiske målsætninger.
  • Rammer og lovgivning.
  • Badevandskvalitet med beskrivelse af spildevandsplanens betydning for badevandskvaliteten.
  • Statens Vandområdeplaner med beskrivelse af tilstanden af vandområderne, som planen skal forholde sig til.
  • Status og tiltag i kloakerede områder med oprids af afløbssystemet og indsatser i kloakerede områder, herunder indsatser overfor overløb.
  • Nye kloakeringer med begrundelser og proces for kloakeringer af nye områder.
  • Klimatilpasning af afløbssystemet og målsætning for samspil med den generelle klimatilpasning.
  • Spildevand i det åbne land med beskrivelse af kommunens indsats overfor ukloakerede ejendomme mht. forbedret rensning.
  • Administrativ praksis med beskrivelse af ”ret og pligt”- relationerne mellem kommune/forsyning/forbruger samt kommunens håndtering af spildevandsansøgninger.

Derudover er der ti bilag til planen.