Håndtering af regnvand på egen grund

Lokal Håndtering af Regnvand forkortes LAR og dækker over en række metoder til at aflede, forsinke eller genanvende regnvandet. Med regnvand forstås i denne sammenhæng vand fra indkørsler, parkeringspladser og lignende samt fra tage og omfangsdræn. De forskellige løsninger til håndtering af regnvandet kan benyttes alt efter, hvad der i den konkrete situation er muligt og attraktivt at kombinere:

  • Nedsivning af regnvand gennem faskiner, regnbede, græsplæner eller grøfter
  • Genanvendelse af regnvandet til toiletskyl, tøjvask eller havevanding. Det bemærkes dog, at der skal betales afledningsafgift for den del af regnvandet, der ledes til kloak.
  • Rekreative formål, f.eks. åbne bassiner og andre måder at synliggøre vand i bymiljøer
  • Forsinkelse i bassiner og lignende inden udledning til offentlig kloakledning eller egen recipient

Klimaændringerne forventes at medføre mere regn om vinteren og flere ekstreme regnhændelser om sommeren. Halsnæs Kommune og Halsnæs Forsyning arbejder på at fremtidssikre kommunens spildevandshåndtering til det ændrede regnmønster. De steder, hvor forholdene er gode til håndtering af regnvand på egen grund, kan LAR bidrag til samfundets klimatilpasning, da fællesskabet i visse tilfælde kan undgå investeringer i større kloakledninger, samtidig med at lokale løsninger bidrager til at bevare det naturlige vandkredsløb.

I Halsnæs Kommune er der mange steder, hvor regnvandet håndteres lokalt på egen grund.

Det gælder i spildevandskloakerede områder, hvor det kun er muligt at aflede husspildevand til offentlig kloak, samt i det åbne land (ukloakerede områder). Her skal al regnvand håndteres på egen grund under hensyntagen til naboer og egne bygninger.

Kommunens krav til håndtering af regnvand på egen grund

Etablering af LAR-anlæg kræver i det fleste tilfælde en tilladelse fra kommunen til f.eks. nedsivning eller genbrug af vandet til toiletskyl.

Halsnæs Kommune stiller krav til dimensioneringen af anlæg til håndtering af regnvand på egen grund, når anlægget placeres i by- og sommerhusområder, eller i områder, hvor der kan opstå gener for naboer.

Anlægget skal dimensioneres efter spildevandskomiteens seneste skrifter samt i overensstemmelse med det i spildevandsplanen fastsatte serviceniveau jf. afsnit om Serviceniveau, dvs. med en gentagelsesperiode for oversvømmelse til terræn minimum hvert 5. år/10. år og med en klimafaktor på 1,1.

Dimensionering og indretning af faskiner, regnbede m.v. skal sikre, at der ikke sker gener eller skade på nabomatrikler.

Ved udledning til egen recipient henvises til afsnit om vejvand.