Øvrige love og bekendtgørelser

Foruden miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen er spildevandsplanen og den efterfølgende administration af denne reguleret af en række love og bekendtgørelser. Der er i Spildevandsplan 2022-2032 henvist til følgende.

 

Miljøvurderingsloven: Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27/10/2021.

Loven foreskriver, at visse planer og konkrete projekter skal miljøvurderes for at afgøre, om planen eller projektet kan have væsentlig indvirkning på bl.a. natur, miljø og menneskers sundhed.

Betalingsloven: Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., lovbekendtgørelse nr. 552 af den 24. april 2020.

Loven fastlægger rammerne for de bidrag, som Halsnæs Forsyning må opkræve til at dække anlægs- og driftsomkostninger indenfor spilde-vandsområdet. Loven fastsætter således sammen med den økonomiske regulering af Halsnæs Forsyning (se nedenfor vedr. Vandsektorloven), hvor store midler, der kan forventes anvendt på anlægsarbejder indenfor planperioden, og spildevandsplanens intentioner og planer, skal derfor være afstemt i forhold hertil.

Vandsektorloven: Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, lovbekendtgørelse nr. 1693 af 16/08/2021.

Formålet med loven er at sikre en effektiv og gennemsigtig drift til gavn for forbrugerne. Loven fastsætter, at spildevandsforsyningen skal drives som et selvstændigt aktieselskab. Med hjemmel i loven fastlægges et samlet økonomisk indtægtsramme over de bidrag, som Halsnæs Forsyning må opkræve hos brugerne. Da Halsnæs Forsynings indtægter og udgifter skal hvile i sig selv, fastlægges dermed også et loft over spildevandsforsyningens samlede udgifter.

Naturbeskyttelsesloven: Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse. LBK nr. 240 af 13/03/2019.

Loven skal medvirke til at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og bevarelsen af dyre- og plantelivet.

Miljømålsloven: Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder, lovbekendtgørelse nr. 119 af 16. januar 2017.

Loven har til formål at fastlægge rammerne for planlægning indenfor de internationale naturbeskyttelsesområder.

Omkostningsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers omkostninger til klimatilpasning i forhold til tag- og overfladevand og omkostninger til projekter uden for selskabernes egne spildevandsanlæg og med andre parter i øvrigt. BEK nr. 284 af 26/02/2021.

Bekendtgørelse om afdragsordninger: Bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt. BEK nr. 108 af 29/01/2015.

Grundskyldslåneloven: Bekendtgørelse af lov om lån til betaling af grundskyld m.v. LBK nr. 256 af 25/02/2021.