Statens Vandområdeplaner

Det europæiske vandrammedirektiv fastlægger rammerne for beskyttelse af overfladevand og grundvand. Et af direktivets centrale formål er at forebygge forringelser af og forbedre overfladevandets og grundvandets tilstand. Vandrammedirektivet fastlægger en række miljømål for vandområderne (vandløb, søer, kystvande og grundvand) og opstiller overordnede rammer for arbejdet med et forbedret vandmiljø. Vandrammedirektivet er implementeret i Lov om Vandplanlægning, som fastlægger rammerne for vedtagelse af vandområdeplanerne.

Statens vandområdeplaner udgør tilsammen en plan for, hvordan man kan forbedre det danske vandmiljø og dermed opnå renere vand i Danmarks søer, kystvande, vandløb og grundvand. Gældende vandområdeplan for Halsnæs Kommune er Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland. Kommunernes håndtering af spildevand kan have stor betydning på vandområdernes tilstand.

Miljøstyrelsens 3. generation af vandplaner blev sendt i høring i december 2021 efter udarbejdelsen af Spildevandsplan 2022-2032. Efter behov vil kommende målsætninger for vandområder, som ikke er belyst i gældende Spildevandsplan, blive indarbejdet som tillæg til spildevandsplanen.

Udledning til målsatte vandområder

For at der kan opnås tilladelse til udledning til målsatte vandløb, skal udledning overholde de fastlagte miljøkvalitetskrav i bilag 2 til Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand. Ved tilladelse til udledning inddrages også vandområdeplanernes målsætninger, og der foretages en vurdering af, om udledningen kan forringe de målsatte vandområders tilstand eller hindre opfyldelse af det fastlagte miljømål, herunder gennem de i indsatsprogrammet fastlagte foranstaltninger jf. § 8 i Indsatsbekendtgørelsen.

Hvis udledningen vil kunne medføre, at et eller flere at de økologiske kvalitetselementer falder en tilstandsklasse, er der tale om en forringelse af vandområdernes tilstand, også selvom det ikke vil medføre, at hele vandområdet falder en klasse.
Ved udledning af spildevand skal det desuden sikres, at krav til udledning af forurenende stoffer overholdes. Dette kan evt. ske ved fastlæggelse af blandingszonen omkring udledningspunkter. Bekendtgøresen omfatter dog ikke almindeligt belastede regnvandsudløb fra separatkloakerede områder.

 

Lov om vandplanlægning

Bekendtgørelse af lov om vandplanlægning. LBK nr. 126 af 26/01/2017.

Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål

Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand. BEK nr. 1625 af 19/12/2017.

Indsatsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter. BEK nr. 449 af 11/04/2019.