Retningslinjer for forsyningens overtagelse af privat udført kloakanlæg

Ved forsyningens overtagelse af et privat eller fællesprivat udført afløbsanlæg, skelnes mellem eksisterende anlæg og nye anlæg, der etableres typisk som en byggemodning.

Det er afgørende, at ejer eller bygherre så tidligt som muligt indleder samarbejde med Halsnæs Forsyning om vilkår for overtagelse af anlægget. Halsnæs Forsyning kan nægte at overtage et anlæg, hvis det ikke lever op til deres standarder. I disse tilfælde etablerer forsyningen sit eget anlæg, i det omfang det er nødvendigt for at leve op til deres forpligtigelser.

Eksisterende anlæg der overtages

Ved overtagelse af eksisterende anlæg godtgøres anlæggets værdi, og der opkræves tilslutningsbidrag, hvis ejendommene omfattet af anlægget ikke tidligere har været en del af kloakforsyningen. Hvis ejendommene har været en del af kloakforsyningen, godtgøres blot værdien af anlægget.

Forinden overtagelsen skal ejerne af anlægget have fremskaffet dokumentation for anlæggets struktur og komponenter samt kvaliteten af anlægget efter forsyningens anvisninger, f.eks. ved TV-inspektioner og brøndrapporter.

Udmåling af anlæggets værdi sker i udgangspunktet efter anlæggets oprindelige anskaffelsesværdi fraregnet en afskrivning, der sker lineært efter POLKA-katalogets levetider. Dokumenterbare forbedringer i form af renovering godskrives værdien, dog nedskrevet i forhold til alderen af forbedringen.

Eksisterende systemers hydrauliske kapacitet skal dokumenteres.

Hvis anlæggets tilstand ikke svarer til anlæggets alder, eller hvis anlægget er udført på en måde, så det skal ombygges eller istandsættes væsentligt for at kunne drives forsvarligt, kan Halsnæs Forsyning vælge ikke at overtage anlægget.

Nye anlæg der overtages

Ved overtagelse af nye kloakanlæg, skal der forud for etableringen af anlægget være indgået aftale mellem byggemodner og forsyningen om overtagelse. Aftalen regulerer i det væsentlige den kvalitet som anlægget skal have (jf. betingelser som opstilles af Halsnæs Forsyning) og den afregning af godtgørelse, der skal finde sted i forbindelse med overtagelsen. Aftalen skal være indgået forud for at anlægget påbegyndes udførelse.

Ved dimensionering af nye anlæg skal hydrauliske analyser ligges til grund, baseret på beregningsmetoder som beskrevet i skrift 27. Desuden skal der foreligge dokumentation for anlæggets struktur og kvalitet efter forsyningens anvisninger, f.eks. i form af indmålinger i DANDAS-format og TV-inspektioner og brøndrapporter. Er dette ikke tilfældet, vil Halsnæs Forsyning som udgangspunkt ikke overtage ledningsanlægget.