Indledning

Spildevandsplanen 2022-2032 beskriver de tekniske, administrative og miljømæssige forhold på spildevandsområdet i Halsnæs Kommune. Planen fastlægger rammerne for de næste 10 år for håndtering af spildevandet i kommunen samt rammerne for Halsnæs Forsyning A/S (herefter Halsnæs Forsyning eller forsyningen).


Planen er en helhedsorienteret plan, der først og fremmest forsøger at afbalancere de miljømæssige og økonomiske hensyn på spildevandsområdet.


Planen indeholder en omfattende kloakeringsplan for sommerhusområder og en række indsatser på områder som klimatilpasning, miljø, badevand og forsyningssikkerhed.


Samlet er indsatserne udtryk for en miljømæssig og økonomisk forsvarlig håndtering af spildevand med positiv effekt for kystområder og vandmiljøet generelt. Især vil Roskilde Fjord modtage færre næringsstoffer fra spildevand i fremtiden.


Målsætningerne i planen

Forsyningssikkerhed: Spildevandsplanen skal understøtte byudviklingen. Planen skal indarbejde nye kloakoplande og sikre at kapaciteten af renseanlæggene følger med udviklingen.


Miljøet: Det er en målsætning, at Spildevandsplan 2022-2032 skal have en positiv effekt på vandmiljøet. Planen skal adressere overløb fra kloakken og samlet medvirke til mindre udledning af næringsstoffer fra ejendomme, herunder renseløsninger for spredt bebyggelse.


Klimatilpasning: Klimaforandringer er et vilkår, der kalder på nye typer af løsninger. Fremtidssikring af afløbssystemet er en helhedsorienteret opgave med potentiale for samarbejde og inddragelse. Spildevandsplanen skal således medvirke til, at forsyningen, kommunen og borgerne har de bedst mulige rammer for fælles løsninger og frihed til at finde alternative løsninger til håndtering af regnvand.


Badevand: Den gode badevandkvalitet på kommunens strande skal bibeholdes. Spildevandets betydning for badevandskvaliteten indgår derfor som et væsentligt hensyn i spildevandsplanlægningen.

 

Hvad er spildevand?

Ved spildevand forstås alt vand, der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse samt regnvand fra tage og befæstede arealer. Spildevand inde-holder organisk stof, næringsstoffer og ofte miljøfremmede stoffer, som kan være skadelige for vandmiljøet. Spildevandet renses derfor i renseanlæg, så de forurenende stoffer nedbrydes og fjernes i en grad, der sikrer, at spilde-vandet ved udledning til vandløb, søer og havet ikke kan skade omgivelserne.