Lovgrundlaget for spildevandsplanen

Det lovmæssige grundlag for udarbejdelse af spildevandsplaner fremgår af Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen.

Det fremgår bl.a. af lovens formålsparagraf (§ 1), at loven skal medvirke til at værne natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.

Desuden fremgår krav til spildevandsplanlægning af lovens §§ 32-32 c samt spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3.

Spildevandsplanen er en sektorplan, der er bindende for kommunens administration på spildevandsområdet. Planen danner grundlag for sagsbehandling og afgørelser på spildevandsområdet, samt for øvrig planlægning, der relaterer sig til spildevand i Halsnæs Kommune.

Spildevandsplanen udgør blandt andet det juridiske grundlag for:

  • At udbygge og vedligeholde de offentlige spildevandsanlæg inden for de økonomiske rammer, der er gældende for forsyningen
  • At grundejere inden for kloakerede områder forpligtes til at tilslutte spildevand til det offentlige kloaksystem samt til at betale tilslutnings- og vandafledningsbidrag herfor i henhold til betalingsvedtægten for Halsnæs Forsyning
  • Kommunens meddelelse af tilslutningstilladelser til offentlig kloak og andre tilladelser i overensstemmelse med de i planen fastsatte rammer
  • Kommunens krav til forsyningens serviceniveau

Planen er ikke direkte bindende for borgerne. Når kommunen træffer afgørelser, der udmønter planen, bliver afgørelserne bindende for borgerne.

 

Miljøbeskyttelsesloven

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse. LBK nr. 100 af 19/01/2022.

Spildevandsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4". BEK nr. 1393 af 21/06/2021.