Indsatser i planperioden

Spildevandsplan 2022-2032 fortsætter administrativ praksis, hvor der tages miljøhensyn i udledningstilladelser. Praksis består i, at udledninger til vandløb og søer i udgangspunktet skal renses svarende til BAT (bedste tilgængelige teknikker).

Halsnæs Kommune og Halsnæs Forsyning vil i fællesskab vurdere behovet for robusthedsanalyser af udvalgte vandløb i forhold til regnvandsudløb. På det grundlag vurderes hvilke af regnvandsudløbene, hvor der er behov for udbygning eller etablering af bassiner og rensning efter BAT-principper.

Behovet for indsats fundet på baggrund af analyserne prioriteres til udførelse i indeværende og kommende planperioder. Prioritering vil ske ved helhedsvurdering af miljø- og naturmæssige hensyn.