Spildevand i det åbne land

Ejendomme i det åbne land er i kontekst af spildevandsplanen ejendomme beliggende uden for kloakoplande. Ejendommene kan enten ligge samlet i landsbyer, i sommerhusområder og mindre bebyggelser, eller de kan ligge spredt, enkeltvis.

Ejendommene har private eller mindre fællesprivate anlæg til rensning og afledning af spildevand til henholdsvis jorden eller recipienter (vandløb, dræn, søer og kystvande). Et alternativ hertil er en samletank.

Ved nedsivning af spildevand skal der ansøges om kommunal tilladelse jf. miljøbeskyttelsesloven § 19. Hvis nedsivningsstedet er mindre end 25 m fra et vandområde, skal der ansøges om en kombineret udledning og nedsivningstilladelse jf. miljøbeskyttelsesloven § 19 og §28.

Ved udledning af renset spildevand til nærliggende dræn, vandløb eller sø skal der ansøges om udledningstilladelse jf. miljøbeskyttelsesloven § 28.

Hvis spildevandsforholdende ændres på en matrikel evt. i forbindelse med nybyggeri eller udbygning, skal der ansøges om fornyet spildevandstilladelse.

Halsnæs Kommune har en forpligtigelse til at sikre forbedret rensning i det åbne land, hvor eksisterende spildevandsløsninger ikke lever op til de af staten fastsatte mindstekrav. Såkaldte renseklasser.

Statisk kort