Baggrund for og effekt ved kloakering af sommerhusområderne

Baggrund for kloakering

Sommerhusområderne langs Roskilde Fjord blev hovedsageligt udbygget i 1960-70’erne, mens sommerhusene ved Liseleje generelt er ældre. Siden da har brugsmønsteret og installationer i sommerhuse ændret sig.

Mange sommerhuse bliver brugt hyppigere (herunder udlejninger) og en del vælger at bruge dem til helårs beboelse og bygger større end tidligere, og flere ønsker mulighed for flere bad- og toiletfaciliteter, samt at installere vaskemaskiner og opvaskemaskiner – alt med stigende vandforbrug og stigende udledning af forurening til følge.

Badevandsanalyser ved Maglemosegrøftens udløb og Liseleje Strand har vist en delvis sammenhæng i udsving i analyseparametre for E. coli og Entero-kokker. Generelt måles der højere værdier ved grøftens udløb end på Liseleje Strand. Ved at kloakere området omkring Maglemosegrøften forventes det, at Maglemosegrøften og nærliggende strand i Liseleje vil blive påvirket positivt, da en kilde til indhold næringsstoffer og bakterier bliver fjernet.

WSP (tidligere Orbicon) har i 2019 kortlagt afledningsforhold for sommerhuse langs Roskilde Fjord.

Flere end 70 procent af sommerhusene har nedsivningsanlæg af ældre dato, der ikke længere vil kunne leve op til gældende standarder. Nedsivningsanlæg har en estimeret levetid på 20-30 år. Kun 5-10 procent af ejendommene i områderne har spildevandsanlæg, der er nyere end 20 år. Kommunen vurderer på baggrund af data fra tømningsordningen, at 20 procent af sommerhusene har anlæg med driftsproblemer.

WSPs rapport viser, at 98% af alle sommerhusene ikke overholder vejledende afstandskrav til andre nedsivningsanlæg som er 50 meter. Vejledende afstandskrav til andre nedsivningsanlæg er i 2018-vejledningen til Spildevandsbekendtgørelsen formuleret således, at kommunalbestyrelsen skal tilstræbe overholdelse.

WSP har endvidere godtgjort, at en del af sommerhusene ikke overholder vejledende krav til vandboringer som er 300 meter til almene forsyninger og 150 meter til private forsyninger. Det fremgår af af ovennævnte vejledning, at under særlige forhold kan det vejledende afstandskrav nedsættes til 75 meter.

Endelig viser rapporten, at knap 10 % af sommerhusene har problemer med at opfylde afstandskrav til kyst, vandløb og dræn.

WSP har godtgjort, at Roskilde Fjord årligt belastes med 2,5 ton kvælstof og 0,5 t fosfor som følge af udsivningen fra sommerhusenes nedsivningsanlæg.

Halsnæs kommune har vurderet, at ovennævnte manglende mulighed for overholdelse af afstandskravene og kvælstof-belastningen af Roskilde Fjord betyder, at en samlet løsning for ejendommene i de berørte sommerhusområder, bedst sker ved kloakering alene for husspildevand. Regnvand nedsives i området som det sker i dag.

Hensyn til miljøet

De mange nedsivningsanlæg langs fjorden udgør tilsammen en diffus udledning af næringsstoffer, hvor næringsstoffer strømmer gennem jorden og ud til vandløb og marine recipienter.

Ved en kloakering fjernes belastningen med 2,5 ton kvælstof per år fra Fjorden og ved rensning af spildevandet på Melby Renseanlæg vil der kun blive udledt ca. 0,6 ton kvælstof per år til Kattegat via en 600 meter havledning til havet i en dybde på 12 meter.

Roskilde Fjord har i dag en ringe miljøtilstand og har et mål for en god miljøtilstand i 2027. Kloakeringen vil udgøre en aktiv indsats for opnåelse af statens vandområdeplaner.

Store dele af Roskilde Fjord i Halsnæs Kommune er udpeget som Natura2000-område. Dette inkluderer sommerhusområderne ved Grævlingehøj, Store Havelse og Ølsted.

På nogle af skrænterne ses i dag massive forekomster af planter, der trives med højt indhold af næringsstoffer som f.eks. brændenælde, dueurt og brombær. Det formodes, at udsivning fra spildevandsanlæggene i de bagvedliggende sommerhusområder har bidraget til dette. Hvis man nedbringer udsivning, vil det fremadrettet bidrage positivt henimod at sikre de Natura2000-udpegede arealer mod yderligere næringsstoftilførsel.

Det fremgår af Miljøvurderingen af udkast til spildevandsplanen, at kloakeringen vil medføre mindre næringsstofbelastning af Roskilde Fjord, herunder mindre algevækst og deraf følgende større sigtbarhed, som bl.a. kan forøge udbredelsen af ålegræs. Således vurderes deti miløvurderingen, at spildevandsplanen vil forbedre leve- og ynglemuligheder for fjordens arter og naturtyper knyttet til den marine del af Natura 2000-område nr. 136.

Kloakeringen vil alt andet lige betyde en øget udledning gennem Melby Renseanlæg til Kattegat. Det fremgår af Miljøvurderingen, at det ikke vurderes at påvirke nærmeste Natura 2000-område nr. 156 Havet og Kysten mellem Hundested og Rørvig. Spildevandsplanen lægger op til at afbalancere denne ekstra påvirkning ved yderligere tiltag, herunder ovennævnte kloakering af området omkring Maglemosegrøften og tiltag mod overløb af urenset spildevand.

Økonomiske forhold

Kloakeringen har betydning for forsyningens og borgernes økonomi.

Kloakeringen forventes at koste 250 mio. kr. samlet set (2020 priser). Forsyningen har udarbejdet et langtidsbudget, og har på den baggrund oplyst, at taksterne forventes, at falde i perioden frem mod 2030 uanset om kloakeringsprojektet gennemføres.

Forsyningen oplyser, at der fortsat vil være råderum til, at de nødvendige øvrige investeringer og reinvesteringer kan gennemføres, som oprindeligt planlagt selvom kloakeringen af Ølsted-området gennemføres. For nykloakerede ejendomme i sommerhusområderne koster det gennemsnitligt fra 50.000 kr. og opefter, alt afhængig af grundstørrelse og kompleksiteten ved den fysiske kloakering, at få etableret kloakering inklusiv tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget er et engangsbeløb, og fremgår af forsyningens takst-blad. Derudover kommer betaling til forsyningen efter forbrug (vandafledningsafgift).

Ejendomme skal fremover ikke selv afholde udgifter til vedligehold og renovering af egne nedsivningsanlæg eller betale for tømningsordning.