Udtræden af Halsnæs Forsyning A/S

Halsnæs Kommunen fastsætter via spildevandsplanen i hvilket omfang det er muligt at udtræde af Halsnæs Forsyning A/S, så den enkelte grundejer ikke har pligt og ret til at aflede regnvand til kloakken, men i stedet håndterer regnvandet på egen grund.

Udtræden for regnvand er en god måde for fællesskabet at fremtidssikre kommunens spildevandshåndtering og er således et af de redskaber forsyningen og kommunen vil anvende strategisk i planperioden.

Halsnæs Kommune er i udgangspunktet indstillet på at give tilladelse til udtræden for regnvand i fælleskloakerede områder. I separatkloakerede områder er kommunen kun indstillet på at give tilladelse til udtræden for regnvand, når den enkelte udtræden sker i forbindelse med en koordineret indsats i samarbejde med forsyningen for at fremtidssikre kommunens regnvandshåndtering.

Tilladelse til udtræden kan i alle tilfælde jf. lovgivningen kun opnås når:

  • Der er enighed mellem grundejeren og kommunen.
  • Der ikke sker en væsentlig forringelse af spildevandsforsyningsselskabets samlede økonomi.
  • Spildevandsforsyningsselskabet fortsat kan fungere teknisk forsvarligt.
  • At det er muligt at håndtere regnvandet på egen grund.

Halsnæs kommune er ikke indstillet på at give tilladelse til udtræden for husspildevand, uanset geografisk placering.

Grundejere, der ønsker at udtræde for regnvand, skal sende en ansøgning om nedsivning eller udledning af regnvand. Herudover skal det angives, om det ønskes at udtræde af kloakfællesskabet for regnvand. Ejendomme, der udtræder, kan i visse tilfælde få tilbagebetalt en del af tilslutningsbidraget fra Halsnæs Forsyning. Det er forsyningens afgørelse om det konkrete tilfælde giver mulighed for tilbagebetaling i henhold til forsyningens betalingsvedtægt.

Ved udtræden ændres kloakeringsformen for ejendommen for den enkelte ejendom, og ejendommen er ikke længere omfattet af afledningsret og –pligt. Genindtræden kræver ændring af spildevandsplanen f.s.v.a. den pågældende ejendom og er kun muligt efter kommunalbestyrelsens godkendelse. Ansøger skal kunne dokumentere et behov for genindtræden, lige-som der ved en evt. ny tilslutningstilladelse kan blive stillet afledningskrav til sikring af spildevandsforsyningens kloakker, der som udgangspunkt ikke vil være dimensioneret til ejendommens regnvand.