Indsatser i planperioden

Målsætningen for klimatilpasning for spildevand er et fokus på helhedsorienterede og fælles løsninger. Med spildevandsplanen er der fokus på følgende:

  • Gennem spildevandhåndtering at bidrage til målsætningerne i nuværende og kommende klimatilpasningsplan for Halsnæs Kommune
  • Aktivt opsøge partnerskaber for fælles klimatilpasningsprojekter forsyningen og kommunen i mellem samt øvrige eksterne aktører, herunder medfinansieringsprojekter og andre projekter omfattet af serviceniveaubekendtgørelsen
  • Give forsyningen mulighed for at foretage supplerende klimatilpasningstiltag for at reducere de samfundsmæssige konsekvenser forårsaget af kraftige regnhændelser.
  • I samarbejde med forsyningen at afsøge fordelene ved forøget serviceniveau i udsatte områder, jf. serviceniveaubekendtgørelsen.

Konkret vil målsætningen få betydning for saneringen af afløbssystemet i Hundested By, der indeholder oplagte muligheder for fælles, helhedsorienterede løsninger. Med Hundestedsprojektet vil forsyningen og kommunen sikre erfaringsopsamling til fremtidssikring af andre byområder i Halsnæs Kommune.

Kommunen forventer de kommende år løbende at få udarbejdet robusthedsanalyser for udvalgte vandløb. Forsyningen og Kommunen vil ligeledes løbende i samarbejde vurdere behovet for indsatser overfor udledning af regnvand i de respektive vandløb og om muligt indgå samarbejde om løsninger. Det kunne f.eks. ske ved at lade bestemte åstrækninger oversvømme til aflastning af afløbssystemets dimensionering og til gavn for oversvømmelsestruede ejendomme.

Spildevandsplanen indfører mulighed for – hvis visse forhold er overholdt - at udtræde for regnvandskloakering, og indfører afløbskoefficienter for tilslutningstilladelser (læs mere om afløbskoefficienter i afsnit om Retningslinjer for fortætning i byer). Begge er redskaber i klimatilpasningen.