Renseklasser

Miljøstyrelsen har i forbindelse med vandområdeplanerne udpeget områder omkring målsatte søer og vandløb, hvor det for målopfyldelsen er vigtigt, at spildevandet renses til en vis grad. Disse områder er opdelt i forskellige renseklasse O, SO, SOP og OP. Renseklasserene beskriver de rensekrav som private spildevandsanlæg som minimum skal leve op til.

Renseklasserne er defineret som følger:

Renseklasse O

Spildevandet skal renses for organisk stof. Anvendes typisk ved større vandløb med stor vandføring, og hvor der ikke er nedstrømsliggende søer med manglende opfyldelse af målsætningen.

Renseklasse SO

Skærpet krav om reduktion af organisk stof samt nitrifikation. Anvendes typisk ved mindre vandløb med mindre vandføring, og hvor der ikke er nedstrøms liggende søer med manglende opfyldelse af målsætningen.

Renseklasse OP

Spildevandet skal renses for organisk stof og fosfor. Anvendes typisk ved direkte afledning til søer eller afledning til vandløb med udledning i en sø, hvor målsætningen ikke er opfyldt.

Renseklasse SOP

Skærpet krav om reduktion af organisk stof, nitrifikation samt fosfor. Anvendes typisk ved direkte afledning til søer eller afledning til vandløb med udledning i en sø, hvor målsætningen i vandløbet og søen ikke er opfyldt.

I nedenstående tabel er vist de udledningsværdier der tilstræbes ved de forskellige renseklasser (Kilde: Miljøstyrelsen).

Renseklasser BI5(mod.)(mg/l) Eller COD (mg/l) NH3 + NH4-N (mg/l) Total P (mg/l)
SOP 10 75 5 1,5
SO 10 75 5  
OP 30 125   1,5
O 30 125    

 

Man skal ikke godtgøre at værdierne er overholdt, når man udleder til vandområder, der er omfatte af en af renseklasserne. Man skal derimod have en type af rensning som angivet i nedenstående tabel, hvor man for de forskellige muligheder, har defineret at renseklasserne vil være overholdt.

Nedenstående tabel viser et samlet overblik over fordele og ulemper ved de forskellige spildevandsrenseløsninger i det åbne land, i forhold til opfyldelse af en renseklasse. (Kilde: Miljøstyrelsen)