Regnvandsudløb

Regnvandssystemet bortleder vejvand samt tag- og overfladevand i separatkloakerede eller regnvandskloakerede oplande via regnvandsudløb til recipient. Ved udløb fra større oplande med befærdede veje eller andre potentielt forurenede befæstede arealer, vil regnvandet typisk ledes igennem et bassin inden udløbet.

Et bassin kan have en dobbelt funktion som forsinkelses- og rensebassin, inden bassinet leder regnvandet renset og forsinket ud i recipienten. Bassiner kan være enten udgravede eller naturlige søer.

Halsnæs Forsyning har 58 regnvandsudløb. Derudover findes 8 regnvandsudløb i privat ejerskab.