Indsatser i planperioden

Hundested By

Hundested By er gentagne gange blevet ramt af oversvømmelser i forbindelse med regn. Dette er blandt andet en konsekvens af øget regnintensitet og de geologiske forhold i Hundested, specielt i den nordlige del af byen. Forsyningen ønsker at udskifte slidte ledninger og fremtidssikre ledningsnettet, så forsyningen lever op til kommunens krav til forsyningens serviceniveau. Dette arbejde igangsættes nu og forventes at forsætte de kommende år.

Halsnæs Forsyning og Halsnæs Kommune har efter nedlæggelse af Hundested Renseanlæg derudover ønsket at begrænse overløbene til Isefjorden fra Hundested til forbedring af kystvandenes tilstand og badevandskvaliteten.

Forsyningen har ikke fastlagt løsninger, og forventer, at der ikke bliver tale om én løsning, men flere forskellige løsninger tilpasset de forskellige forhold i Hundested. Løsningerne kunne være frivillig frakobling af ejendomme, etablering af vej-bede, etablering af forsinkelsesbassiner samt opgradering af ledninger eller separering af hussildevand og regnvand.

Forsyningen og kommunen samarbejder om, at der også tænkes generel klimatilpasning og ekstreme situationer ind i arbejdet. Der arbejdes for, at afløbssystemerne i samspil med omgivelserne, udgør en robusthed overfor konsekvenserne af regn både i hændelser, der er en del og forsyningens forpligtelser og om muligt også ved større regnhændelser, der er ud over, hvad der svarer til forsyningens forpligtelse.

Samtidig samarbejder forsyningen og kommunen med henblik på at finde løsninger, der kan bidrage til udviklingen af Hundested By.

I det omfang projektet forudsætter ændringer af spildevandsforhold indarbejdes disse i tillæg til spildevandsplanen.

Uvedkommende vand

Halsnæs Forsyning estimerer, at Melby Renseanlæg modtager i omegnen af 50 % såkaldt uvedkommende vand. Uvedkommende vand dækker over indsivende grundvand gennem utætte kloakker og fejtilslutninger af tag- og overfladevand og dræn.

Uvedkommende vand belaster renseanlæggene unødigt og medvirker i fælleskloakerede oplande til øgede overløb.

Begrænsning af uvedkommende vand er et vigtigt element i planlægningen af fornyelsen af kloaksystemerne, samt et redskab til begrænsning af overløb og klimatilpasning af afløbssystemet.

Uvedkommende vand medfører også en stor udledning fra renseanlæggene.

Halsnæs Forsyning og Halsnæs Kommune vil i første del af kommende planperiode udarbejde et samlet overblik over uvedkommende vand i kloaksystemet og udarbejde en handlingsplan for at afhjælpe udfordringen.


Renovering og vedligeholdelse af afløbssystemet

Halsnæs Forsyning gennemfører løbende vedligehold og udbedringer af afløbssystemet og bestræber sig på en fornyelsesgrad, der på langt sigt kunne holde det samlede kloaknet i en forsvarlig stand. Forsyningen inspicerer løbende kloaksystemet bl.a. ved brug af eget TV-inspektion-udstyr, måling af flow og driftsdata fra pumpestationerne m.v. Observationerne forbedrer løbende datagrundlaget for modelleringer af afløbssystemet og fører til opdagelse af fejtilslutninger.

Rotter udgør et særskilt problem for kloaknettet. Rotten er et skadedyr, som er smittespredere af alvorlige sygdomme og ødelægger for millioner af kroner. Det er kommunens ansvar at bekæmpe rotter hurtigt og effektivt.

Halsnæs Forsyning tætner løbende kloakstrækninger for at undgå levesteder for rotter og opsætter egne giftfri rottefælde, hvor der er behov.