Dimensioneringspraksis for forsyningen

Med Spildevandsplanen 2022-2032 fastsætter Halsnæs Kommune et serviceniveau for kloaksystemet jf. afsnit om Serviceniveau. Det fastsatte serviceniveau forholder sig til de virkelige oplevede hændelser, og forsyningens overholdelse af serviceniveau er således principielt uafhængigt af, efter hvilke metoder afløbssystemet er dimensioneret.

Men dimensioneringsmetoder er nødvendige hjælpeværktøjer. Til dimensioneringen af anlæg anvendes de retningslinjer for dimensionering af kloakledninger, som er beskrevet af Spildevandskomiteen, der er en komite under Ingeniørforeningen i Danmark (IDA).

Der dimensioneres efter Spildevandskomiteens skrifter:

  • Skrift 27 – minimum serviceniveau for afløbssystemet for fælles- og separatsystem
  • Skrift 30 – opdatering af klimafaktorer for de forskellige gentagelsesperioder anvendt i Skrift nr. 27
  • Skrift 31 – Cost benefit analyse af mest optimale serviceniveau for fælles- og separatsystemer i forskellige oplande/deloplande, beregnet ud fra samfundsøkonomiske hensyn

Ved udgivelse af nyere skrifter i planperioden følger dimensioneringen nyeste anvisninger.

Skrifterne beskriver tre forskellige beregningsniveauer afhængig af type af dimensionering, der skal foretages. I nedenstående tabel er vist de tre beregningsniveauer og tilhørende beregningsmetoder, som skal anvendes til dimensionering og analyse af afløb i overensstemmelse med Skrift 27’s anbefalinger.

Niveau Metode Værktøj Anvendelse Bemærkninger
1 Rationel metode

Håndberegning, Regneark, Regndata, Regnhækker

Ved indre og simple kloaksystemer Metoden forholder sig ikke til opstuvning
2 Dynamisk model, CDS regn Mike Urban Ved mellem- og ukomplicerede systemer, hvor afstrømningsbilledet er enkelt Bør ikke anvendes ved større afløbssystemer med bassiner
3 Dynamisk model, Historisk regn, LTS regn Mike Urban  Ved større kloaksystemer Langtidssimulering. Beregning i niveau 3 er den samme som i niveau 2. Forskellen er at regn input er en tidsserie. Beregningen opsættes så der tages højde for koblet regn.

 

Fremtidige systemer skal i udgangspunktet dimensioneres med Skrift 30’s standard klimafaktor i en 100 års horisont. Nedenstående tabel viser klima-faktor til forskellige gentagelsesperioder.

 

Gentagelsesperiode Klimafaktor (2121)
Status 1,00
T<=1 1,00
T<=2 1,20
T<=5 1,24
T<=10 1,30
T<=20 1,31
T<=50 1,34
T<=100 1,40